Term & Conditions

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây và đảm bảo rằng bạn tuân thủ chúng.

1. Pháp lý

Trang điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi các luật pháp và quy định hiện hành và tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành.

2. Quyền lợi sử dụng và sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ và nội dung được cung cấp trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, tái sản xuất, xuất bản hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào trên trang web này mà không được cấp phép trước bằng văn bản.

3. Thông tin cá nhân và bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn trước đó. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

4. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dịch vụ được cung cấp trên trang web này cho các mục đích hợp pháp và bạn sẽ không sử dụng dịch vụ này để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Bạn đồng ý không tạo ra bất kỳ trở ngại nào cho các dịch vụ khác hoặc cho chính chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ này một cách có hại hoặc gây phiền hà đến người khác.

5. Thay đổi trang điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của trang điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và trên bất kỳ cơ sở nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc sử dụng trang web này sau khi Các điều khoản và điều kiện được thay đổi sẽ đại diện cho sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

6. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

7. Sự chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc ngưng bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào được cung cấp trên trang web này hoặc sử dụng trang web này một cách tức thì và không cần thông báo trước điều đó.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến trang điều khoản và điều kiện này hoặc sử dụng trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp trên trang web nhắc tới này.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và mong muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web của chúng tôi.